Algemene voorwaarden

Lidmaatschappen

 

Registratie en inschrijving bij Chassé Dance Studios (hierna te noemen CDS) waarmee korting wordt gegeven op diensten, producten en Losse Lessen. Een lidmaatschap is verplicht voor alle leerlingen van de open lessen en dient elk jaar te worden vernieuwd. Het lidmaatschap loopt automatisch af en hoeft niet actief te worden stopgezet. Een lidmaatschap bedraagt €20,00 hetgeen registratie en inschrijving inhoudt voor één jaar vanaf de start van de deelname. Door ondertekening van het (digitale) inschrijfformulier wordt ingestemd met de huisregels en de algemene voorwaarden van CDS, die tevens op de website staan vermeld. (www.chasse-dancestudios.nl)

 

Abonnementen

 

 1. Abonnementen van CDS kunnen alleen afgesloten worden indien het lid in het bezit is van een geldig lidmaatschap.
 2. Voor de Open-lessen biedt CDS drie verschillende abonnementsvormen aan voor de duur van één jaar: 1. Een abonnement voor 1 les per week. 2. Een abonnement voor 2 lessen per week. 3. Een abonnement voor 3 lessen per week.
 3. Tevens is er de mogelijkheid tot het nemen van een Een Chassé Intensive pas voor maximaal 18  lessen voor één maand. Alle abonnementen zijn niet geldig voor workshops, cursussen en evenementen. Het CDS-abonnement kan op elk gewenst moment van het jaar ingaan.
 4. Voor de gesloten-lessen biedt CDS zes verschillende abonnementen aan voor de duur van september t/m juni (10 maanden). 1. Een les van 30 minuten per week. 2. Een les van 45 minuten per week. 3. Een les van 60 minuten per week. 4. Een les van 75 minuten per week. 5. Een les van 90 minuten per week. 6. Een les van 105 minuten per week. Betalingen zijn mogelijk voor de periode van één maand, 5 maanden en 10 maanden.
 5. Abonnementen dienen aan de balie te worden afgesloten door een SEPA en contract (formulier) in te vullen. Een geldig legitimatiebewijs is hierbij verplicht.
 6. De abonnementen hebben afhankelijk van het abonnement een termijnverplichting van 1 jaar. De eerste maandtermijn dient altijd aan de balie contant of per pintransactie te worden voldaan, waarna de automatische incasso zal worden ingezet.
 7. Abonnementen gaan in op de 1ste van de eerstvolgende maand (tevens de vervaldatum van het verschuldigde abonnementsgeld), de dagen daaraan voorafgaand worden tot de 1ste d.m.v. een pro-rate berekend.
 8. Betaling vindt plaats per automatische incasso in de laatste week van de maand voor de opvolgende maand.
 9. Tussentijdse stopzetting is voor geen enkel abonnement mogelijk met uitzondering van de situatie omschreven in punt 8.
 10. In geval van langdurige ziekte of blessure (langer dan 30 dagen) kan het abonnement eenmalig gedurende de looptijd tijdelijk tot een maximum van 6 maanden worden stopgezet. Stopzetting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs en kan niet met terugwerkende kracht. In geval van stopzetting wordt de einddatum van het abonnement verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting en wordt de financiële verplichting met de duur van de stopzetting opgeschort. In dit geval kan een email worden verzonden naar info@chassedancestudios.com, waarna het verzoek in behandeling wordt genomen. Afwezigheid in verband met studie, stage, werk, verhuizing of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het abonnement als bedoeld in dit artikel.
 11. Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde termijn betaling, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, is het lid zonder ingebrekestelling per de eerste van de maand in verzuim, maar wordt nog wel aan het lid per email gevraagd om de termijn handmatig over te maken aan CDS binnen 5 kalenderdagen (zonder kosten). Termijnen die nog openstaan worden automatisch in de daaropvolgende maand weer ter incasso aangeboden bij de bank. Indien blijkt dat er twee termijnen achter elkaar niet incasseerbaar zijn, wordt er een blokkade gelegd op het abonnement en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Per e-mail wordt het lid een laatste keer verzocht de openstaande termijnen + administratiekosten per ommegaande te voldoen. Indien het lid in gebreke blijft geeft CDS de administratie zonder verdere aankondiging uit handen aan het incassobureau. De betalingsregeling komt dan te vervallen en het volledige restbedrag wordt direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het lid.
 12. Per datum verzuim is het lid, zonder nadere ingebrekestelling, naast de wettelijke incassokosten ook de wettelijke rente, vermeerderd met 6 % per jaar, verschuldigd. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 13. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot Chassé Dance Studios worden geweigerd.

10-rittenkaart

 

 1. 10-rittenkaarten kunnen alleen worden aangeschaft indien het lid in het bezit is van een geldig lidmaatschap en dient per pintransactie of contant per vooruitbetaling te worden voldaan aan de balie van CDS.
 2. De CDS 10-rittenkaart is geldig vanaf het moment van aankoop voor een periode van 3 maanden. Na deze periode vervalt het eventueel resterende saldo op de 10-rittenkaart. Restituties op resterende lessen worden niet verleend of gehonoreerd.
 3. Verlenging en/of stopzetting van de rittenkaart is niet mogelijk. De 10-rittenkaart is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar op een ander persoon.
 4. De 10-rittenkaart is niet geldig voor workshops, cursussen en evenementen, welke buiten het reguliere lesaanbod van CDS vallen.

Losse lessen

 

 1. Losse lessen kunnen worden aangeschaft mét of zonder lidmaatschap, waarvoor verschillende tarieven gelden.
 2. Een losse les is geldig voor één les uit het reguliere lesaanbod van CDS.
 3. Een losse les is alleen geldig op de dag van aankoop en dient voorafgaand aan de les aan de balie contant of per pin transactie te worden voldaan.

Tariefwijzigingen en toeslagen

 

 1. CDS behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds in redelijkheid te wijzigen, waaronder in ieder geval begrepen een jaarlijkse inflatiecorrectie. Prijswijzigingen worden middels de website aangekondigd.
 2. CDS behoudt zich het recht voor om toeslagen te vragen voor speciale lessen, workshops en cursussen die buiten het reguliere lesprogramma vallen.

Studentenkorting

 

 1. CDS biedt een korting aan op haar abonnementen aan studenten die fulltime studeren. De student dient een officieel registratiebewijs van zijn/haar opleiding in te leveren bij afsluiting van het abonnement. Op dit bewijs moet de naam van de student, het lopende studiejaar, het studentnummer en de onderwijsinstantie vermeld staan. Deze dient aan de balie te worden overhandigd of gemaild te worden naar info@chassedancestudios.com.
 2. De korting is geldig voor alle abonnementen en bedraagt 10% van het maandbedrag. De korting wordt niet met terugwerkende kracht verleend.

Openingstijden

 

 1. CDS behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Openingstijden staan vermeld op de website.

Lessen

 

 1. Het actuele lesrooster staat vermeld op de website van CDS.
 2. CDS behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
 3. Het is gewenst om voor de lessen bij CDS vooraf een reservering te maken via de website, de MindBody App, aan de balie of telefonisch.

Risico en aansprakelijkheid

 

 1. Aan de lessen wordt deelgenomen voor eigen risico.
 2. CDS en haar medewerkers en docenten zijn niet aansprakelijk voor letsel, blessures en verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, dan wel voor alle overige materiële of immateriële schade, waaronder gevolgschade.
 3. CDS is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door CDS.
 4. CDS wordt door het lid gevrijwaard voor alle aanspraken van derden.
 5. De aansprakelijkheid van CDS, uit welken hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

Persoonsgegevens

 

 1. CDS registreert persoonsgegevens van de leden en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Huisregels

 

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van CDS en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van CDS zijn vermeld op de website chasse-dancestudios.nl en zijn bij de balie op te vragen.

Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

 

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CDS aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Op alle bezoekers van CDS zijn de huisregels en algemene voorwaarden van toepassing.
 3. CDS is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct en voor iedereen.

Algemene voorwaarden verhuur

 

Klik hier om onze algemene voorwaarden met betrekking tot verhuur te bekijken (PDF).

 

Huisregels Chassé Dance Studios

 

 • Bezoekers van Chassé Dance Studios, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de directie dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
 • Bij verlaten van de studio’s lichten & verwarming uit. De studio’s dienen ordelijk te worden achtergelaten.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de foyer en buiten de studio’s.
 • De studio’s mogen slechts betreden worden met schoon schoeisel dat geschikt is voor binnengebruik en geen schade veroorzaakt aan de dansvloer(en).
 • In Chassé Dance Studios geldt een algeheel rookverbod. Bij roken bij de ingang, graag je sigarettenafval opruimen.
 • Bezoek aan Chassé Dance Studios is geheel op eigen risico. De stichting is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico.
 • Chassé Dance Studios kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoekraken van kledingstukken of andere spullen op materieel gebied binnen ons pand.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Chassé Dance Studios door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden, in geval van minderjarigheid, op ouders/verzorgers.
 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Chassé Dance Studios er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Chassé Dance Studios.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Chassé Dance Studios niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

 

Aanvullende algemene Voorwaarden 2020-2021

 

Door inschrijving op een cursus gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden


Inschrijving

U wordt ingeschreven voor onbepaalde tijd zodra het daarvoor bestemde inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend is ingeleverd

Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing in een gewenste cursus niet meer mogelijk is krijgt u hiervan bericht.

Het inschrijfformulier vindt u onder het kopje inschrijven. En is te verkrijgen aan de balie van de Chassé Dance Studio’s.

Leerlingen die al ingeschreven staan hoeven niet opnieuw het inschrijfformulier in te vullen en worden automatisch geplaatst in het volgende seizoen mits het lesgeld is voldaan. Indeling vindt plaats op grond van leeftijd, niveau en eventueel opgegeven voorkeur.


Opzegging

De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende seizoen. Opzegging kan alleen schriftelijk of per mail uiterlijk 1 maand voor het aflopen van een nieuwe periode dus: voor 1 januari of voor 1 juli.

Bij te laat ingestuurde opzeggingen geldt dat u betalingsplichtig blijft voor de volgende periode.

 

Lesgelden 

 

Zie tarieven onder het menu informatie / lesgelden.


Stadspas

 

Stadspas-, C.J.P- en Studenten Kaarthouders ontvangen 10% korting op de lessen


Gemiste lessen

 

Gemiste lessen kunnen, in overleg met Elaine, Iris of baliepersoneel worden ingehaald mits:

 • ruim van tevoren (telefonisch) aangekondigd.
 • men nog op les zit.
 • tijdens het lopende cursusjaar.
   

Omgang met elkaar

 

Binnen de school gaan wij met respect met elkaar om, dit geldt voor docenten, leerlingen en ouders/belangstellenden. Enige vorm van pesten of wat dan ook wordt niet getolereerd. Mocht een leerling hier toch mee te maken krijgen zullen wij actie ondernemen.

Wij hebben een balletschool waar een sfeer heerst waarin iedereen zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt.

​​
Beeldmateriaal

 

Dans/ balletschool de Chasse Dance Studio’s gaat ervan uit dat foto’s en films van leerlingen gemaakt door docenten en andere medewerkers van de balletschool, in de les of tijdens optredens, gebruikt mogen worden voor de website, nieuwsbrief, social media als facebook, brochure of andere uitingen van de balletschool.

Ouders/verzorgers die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal door de Chassé Dance Studio’s kunnen dat schriftelijk of per e-mail doorgeven.

 

Lesuitval

 

Mochten er door omstandigheden lessen uitvallen, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Vanaf de 2e vervallen les door ziekte van een docent zal er een passende vervangings/inhaalregeling worden getroffen

Bij overmachtsituaties en/of sluiting op last van de overheid wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.