ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – CHASSÉ DANCE STUDIOS 

 

Artikel 1 – Definitie 

Chassé Dance Studios, hierna te noemen de ‘Ondernemer’:

Rechtspersoon en als stichting lid van Dansbelang en actief een overeenkomst sluit betreffende dansscholen in Nederland

 

Iedere klant, lid, member of bezoeker, hierna te noemen de ‘Consument’:

Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot de activiteiten binnen de dansschool.

Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van de activiteiten van dans. Onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. De Ondernemer brengt het aanbod schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening (of elektronisch verzonden) van kracht.
 2. Het aanbod omvat ten minste:
  1. De bedenktijd, zoals aangegeven in artikel 5, welke staat op max. twee weken sinds de dag van ondertekening en/of elektronische aanschaffing;
  2. De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt worden;
  3. De dagen en tijden waarop er gebruikt gemaakt kan worden van de faciliteiten. Houd hierbij rekening ermee dat de Ondernemer te allen tijde het recht heeft om de openingstijden van de dansschool aan te passen alsmede het rooster en het daarbij horende lesaanbod
  4. De kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om een periodieke kosten of eenmalige kosten;
  5. Op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van Artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
  6. De wijze van betaling en de betalingstermijn;
  7. De periode van de Overeenkomst en de daarbij horende opzegtermijn of in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en het aantal lessen welke vallen binnen deze geldigheidsduur;
  8. Het huishoudelijke regelement.
 3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken
 4. Bij het aanbod worden de Algemene Voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, zodat de Consument kennis heeft kunnen nemen met deze voorwaarden en ze heeft kunnen bewaren.

 

Artikel 4 – De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht 

 1. Gedurende een bedenktijd van twee weken (veertien kalenderdagen) na ondertekening en/of elektronische aanschaffing, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de faciliteiten en lessen binnen de dansschool.
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten via elektronische aanschaffing, hierbij ontvangt de Consument een bevestigingsmail van het reserveringssysteem genaamd Eversports. Ook hierbij geldt een herroepingsrecht van twee weken, veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende deze termijn van twee weken, het recht en mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is de Consument een annuleringsvergoeding verschuldigd van €15,- aan de Ondernemer.
 3. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar info@chassedancestudios.com. Hierin staat een duidelijke vermelding van:
  1. Voornaam en achternaam abonnee
  2. De les waarvoor een abonnement is afgesloten en welke dient te worden ontbonden
  3. Dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/ het ontbinden van het abonnement binnen 14 dagen (zonder gebruik gemaakt te hebben van het abonnement en/of faciliteiten binnen Chassé Dance Studios).

 

Artikel 6 – Duur en beëindiging

 1. Binnen de dansschool worden er abonnementen aangeboden voor de jeugd (tot 16 jaar) en voor volwassenen (vanaf 16 jaar). Hierbij biedt de Ondernemer ten minste de keuze uit:
 2. Jeugdabonnementen tot 16 jaar
  1. Duur: 10 maanden
 3. De jeugdabonnementen worden aangegaan voor een periode van 10 maanden waarbij het seizoen loopt vanaf 1 september t/m 30 juni. Alle jeugdabonnementen lopen automatisch af waarbij er opnieuw ingeschreven zal moeten worden. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is. Tussentijdse opzegging en retournering van het kinderabonnementsgeld is niet mogelijk. Proeflessen voor de jeugd zijn €12,50 per keer en vallen buiten het oorspronkelijke abonnement.
 4. Volwassen abonnement vanaf 16 jaar
  1. 10-strippenkaart met een opeenvolgende geldigheidsduur van max. 3 maanden
  2. 6 maanden abonnement op basis van maandelijkse automatische incasso
  3. 12 maanden abonnement op basis van maandelijkse automatische incasso
 1. Als de Consument een overeenkomst wil opzeggen, dan moet hij dit, tenzij anders overeengekomen, doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, conform Artikel 6.4
 2. De Consument mag de Overeenkomst voor volwassenen abonnementen (6 mnd abonnementen, 12 mnd abonnementen, 10 rittenkaarten) gedurende de looptijd opzeggen als:
  1. De Consument schriftelijk aantoonbaar kan maken een ander woonadres buiten de regio Amsterdam krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd- voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van het aanbod en diensten binnen de dansschool.
  2. Het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van het aangeboden lesaanbod en diensten binnen de dansschool. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand. Hierbij wordt er gevraagd om een medische verklaring van de arts of andere erkende specialist, waaruit ten minste blijkt dat de Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is om te dansen.
  3. De Consument moet de Overeenkomt schriftelijk opzeggen, via Email volstaat hierbij ook.
  4. Naast de opzegmogelijkheid zoals vermeldt in Artikel 3b. bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de diensten binnen de dansschool als gevolg van een aantoonbare blessure, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met de periode van maximaal twee maanden zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij de Consument.
 1. De Consument mag de Overeenkomst nietopzeggen, kosteloos verlengen en/of bevriezen in het geval van:
  1. Ziekte, afwezigheid, vakantie, familie-omstandigheden e.d.
  2. Tijdelijke verhuizing naar het buitenland voor stage en/of project
  3. De Consument besmet is en/of was met het virus Covid-19 en de daarbij horende (lichamelijke) gevolgen.
  4. De Consument door toedoen van het virus Covid-19 in verplichte quarantaine wordt gesteld.
  5. Zwangerschap
  6. Niet tevreden over het aangeboden lesaanbod.
  7. Wanneer er gewisseld wordt van een docent voor het aangeboden lesaanbod.

 

 1. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien;
  1. De Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het huishoudelijk regelement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  2. De Consument zich onrechtmatig heeft gedragen richting, tegenover, de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

 

Artikel 7 – Betaling 

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen met: PIN, automatische incasso (SEPA), of bankoverschrijving.
 2. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnementsgeld, dit geldt voor alle jeugdabonnementen en strippenkaarten, 6 en 12 maanden abonnementen voor de volwassenen. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Chassé Dance Studio blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 3. Bij inschrijving zal Chassé Dance Studios een factuur sturen met betaallink voor directe betaling. In het geval van automatische incasso, wordt het abonnement in elke 1ste week van de maand geïncasseerd van de bankrekening opgegeven ten tijde van de incassomachtiging.
 4. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen.
 5. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van Artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten en diensten van de dansschool te weigeren.

 

Artikel 8 – Stornering 

 1. De betalingen en automatische incasso’s worden geïncasseerd door ons reserveringssysteem/betaling provider genaamd Eversports. Bij het innen van contributie met SEPA-incasso’s kunnen storneringen voorkomen. Een stornering ontstaat wanneer een met SEPA-geïncasseerd bedrag wordt teruggeboekt naar de klant. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door onvoldoende saldo op de bankrekening van de klant, door onjuiste bankgegevens of door het weigeren /niet toelaten van automatische incasso’s op de bankrekening. Als er een terugboeking vanuit de Consument, van een al gestort bedrag is geïncasseerd, wordt geïnitieerd komen daar voor ons als Ondernemer extra kosten bij die worden door belast aan de Consument. Daarom zullen wij een vergoeding van €5,00 per terugboeking in rekening brengen.

 

Artikel 9 – Prijs en prijswijzigingen 

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen.
 2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen vier weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen vier weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt door de Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit Artikel 7.3, is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van CBS-prijsindexcijfers of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een Btw-verhoging.

 

Artikel 10 – (Tussentijdse) wijzigingen

De Ondernemer mag te allen tijde tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, diensten, lesroosters, programma’s en openingstijden, hieronder volstaat:

 

 1. Wijzingen van het lesaanbod inclusief nieuw lesaanbod en het eventueel schrappen van bestaand lesaanbod
 2. Wisselen van docenten en/of leraren waarbij of de docent zelf stopt of de Ondernemer besluit te stoppen met de docent
 3. Het staan de Ondernemer vrij om de lestijden en ook de duur van de les te wijzigen
 4. De Ondernemer mag ook de openings- en sluitingstijden van de dansschool aanpassen

De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

 

Artikel 11 – Deelname en annuleren les 

 1. Iedereen dient zich voor een les in te schrijven en zich te melden bij de balie met voor- en achternaam.
 2. Indien je de les niet kunt volgen is het mogelijk om drie uur van tevoren kosteloos de ingeschreven les te annuleren. Bij de aanschaf van een losse les en/of proefles zal er geen geld teruggestort worden, maar mag de aangeschafte les gebruikt worden voor een andere dag/tijdstip naar keuze binnen een tijdsbestek van 7 dagen.
 3. Bij annulering minder dan drie uur voor de ingeschreven les zullen er kosten in rekening gebracht worden conform het abonnement ‘de Overeenkomst’.
 4. Indien de les door Chassé Dance Studio’s wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, zal er geen geld teruggestort worden en zullen wij uw aangeschafte losse les (volwassenen) verlengen tot een gebruiksperiode van maximaal 4 weken.

 

Artikel 12 – Studioverhuur 

Bij het huren van onze dansstudio’s dienen wij een betaling te hebben ontvangen alvorens de studio betreden mag worden. Hiervoor ontvangen wij graag alle facturatiegegevens. Betaling gebeurt via overschrijving of directe betaling bij de balie met PIN. De huurder laat de studio achter zoals de huurder de studio ook heeft betreden en dient voorzichtig om te gaan met de eigendommen in de studio die behoren tot Chassé Dance Studios. De huurder neemt hierbij, tijdens het gebruik van de studio de huisregels in acht.

Bij het annuleren van de studio hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Langer dan 2 maanden voor de desbetreffende gehuurde datum: kosteloze annulering bij het huren van studio 4, 5, 6, 7, 8 of 9. De grotere studios; 1, 2, 3 en 4/5 gecombineerd zullen wij 50% van het totaalbedrag in rekening brengen.
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor de desbetreffende gehuurde datum: Kosteloze annulering bij het huren van studio 4, 5, 6, 7, 8, 9. De grotere studios; 1, 2, 3 en 4/5 gecombineerd zullen wij 75% van het totaalbedrag in rekening brengen.
 • Tussen 1 maand en 14 dagen voor de desbetreffende gehuurde datum: Voor de studios 4, 5, 6, 7, 8, 9 zullen wij 50% van het totaalbedrag in rekening brengen. Voor de overige studios; 1, 2, 3 en 4/5 gecombineerd zullen wij 100% van het totaalbedrag in rekening brengen.
 • Annulering vanaf 14 dagen of minder voor de desbetreffende gehuurde datum zullen wij het totaalbedrag voor 100% in rekening brengen.

 

Artikel 13 – Force Majeure 

Een Force Majeure (lees: overmacht door epidemieën, pandemieën, natuur- en/of wateroverlast, brand) vindt plaats als de Ondernemer zijn dansschool om deze redenen of wanneer er landelijke maatregelen worden toegepast waardoor het onmogelijk is om de afgesproken data en tijdstippen voor de aangeboden diensten na te leven. De abonnementen welke vallen onder Force Majeure is voor het risico van de Consument en kan om deze reden niet kosteloos beëindigd, bevroren en/of verlengd worden. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten door de Consument. Onder Force Majeure kan de Ondernemer ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen naleven van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Verplichtingen van de Ondernemer 

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst, met inachtneming van Artikel 8.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Indien de Ondernemer gebruikt maakt van de diensten van docenten en/of leraren, staat hij ervoor in dat docenten en/of leraren over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

Artikel 15 – Verplichtingen van de Consument 

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en huishoudelijk reglement.
 2. De Consument dienst een medische contra-indicatie voor dans en beweging te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere faciliteiten, dan dient dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan van de diensten en/of faciliteiten indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes en binnen in de dansschool.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is van onrechtmatig handelen van de Ondernemer.
 2. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

 

Artikel 17 – Klachten 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd- bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht 

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.